História

Prvé číslo časopisu NAŠE POĽOVNÍCTVO vyšlo v novembri 2004 vo vydavateľstve POLPRESS. s.r.o. Pri zrode časopisu stáli Mgr. Júlia Drienovská a Mgr. Ladislav Grman. Časopis svojím obsahom nadviazal na dobré tradície všetkých poľovníckych časopisov, ktoré vychádzali na Slovensku od dvadsiatych rokov 20. storočia.

NAŠE POĽOVNÍCTVO je celofarebný časopis určený poľovníkom a milovníkom prírody. Obsahuje informácie súvisiace nielen s praktickým výkonom poľovníctva, ale aj o prírode ako celku a spôsoboch jej všestrannej ochrany. Zoznamuje čitateľov s výsledkami vedeckých pracovísk, s praktickými skúsenosťami poľovníckych združení, spolkov a spoločností, s informáciami o jednotlivých druhoch a stavoch zveri, s poľovníckou kynológiou, strelectvom, s poľovníckou kultúrou a históriou. Pravidelne informuje o poľovníctve vo svete, osobitne v krajinách Európskej únie. Uverejňuje reportáže a články o skúsenostiach z lovu z blízkych i ďalekých exotických krajín.

S redakciou NÁŠHO POĽOVNÍCTVA spolupracujú poprední odborníci zaoberajúci sa poľovnou zverou a fotografi zveri a prírody. Prostredníctvom časopisu Naše poľovníctvo sa v jeho každom čísle majú čitatelia možnosť zoznámiť s niektorou z osobností nášho poľovníctva ako aj s radovými poľovníkmi, ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju slovenského poľovníctva.

Na stránkach NÁŠHO POĽOVNÍCTVA čitateľ nájde množstvo zaujímavostí, príbehy čitateľov, ale aj poľovnícky humor a recepty na prípravu jedál z diviny. Obsah doplňujú informácie o novinkách, ktoré súvisia s výkonom práva poľovníctva a uľahčujú ho, ako aj o nových knihách a DVD s poľovníckou tematikou.

NAŠE POĽOVNÍCTVO vychádza vždy posledný týždeň v mesiaci.

Svojím obsahom a výberom najkrajších pôvodných fotografií oslovuje každého, kto sa zaujíma o poľovníctvo, zver a prírodu.